Tài chính Bảo hiểm Viễn Đông liên tục thụt lùi

Bảo hiểm Viễn Đông có kết quả kinh doanh quý II năm 2021 không mấy khả quan

Tình hình tài chính của Bảo hiểm Viễn Đông thời gian gần đây dường như không mấy khởi sắc. Mặc dù đã giảm đáng kể các chi phí nhưng doanh thu và lợi nhuận quý II/2021 của công ty lại tiếp tục giảm, hoạt động kinh doanh của công ty liên tục đi lùi.

Trước đó, tổng kết tài chính năm 2020 và quý I/2021 của Bảo hiểm Viễn Đông cũng không mấy khả quan. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh vẫn ở mức âm nặng, có vẻ như tương lai của Bảo hiểm Viễn Đông đang chông chênh và không mấy triển vọng.

Bảo hiểm Viễn Đông có kết quả kinh doanh quý II/2021 không mấy khả quan

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông (OTC: VASS) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2021 với kết quả kinh doanh không mấy khả quan. Theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm này ghi nhận doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm 25% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu thuần chỉ còn còn gần 324 tỷ đồng. Điều này khiến lợi nhuận gộp giảm 34%, còn 109 tỷ đồng.

Vì vậy, dù chi phí quản lý giảm 28% và hoạt động tài chính có lãi trở lại sau khi lỗ gần 2 tỷ đồng trong kỳ trước cũng không thể giúp VASS thoát cảnh lợi nhuận đi lùi. Trong kỳ, VASS đã tiết giảm đáng kể các chi phí hoạt động. Cụ thể, chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm 24,4%. Chi phí hoạt động tài chính giảm 54%. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 27,6%.

Tài chính của Bảo hiểm Viễn Đông liên tục thụt lùi

Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý II của VASS giảm 50% so với cùng kỳ. Lợi nhuận chỉ còn hơn 15 tỷ đồng. Kết thúc 6 tháng đầu, lợi nhuận ròng của VASS giảm 15%, còn 36 tỷ đồng. Chính là do doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm 31% so với cùng kỳ, còn gần 672 tỷ đồng.

Bức tranh tài chính kém sắc

Bức tranh tài chính kém sắc đã đeo bám Bảo hiểm Viễn Đông nhiều năm qua. Khi tính tại ngày 30/06/2021, doanh nghiệp đang lỗ lũy kế gần 323 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu chỉ còn gần 380 tỷ đồng. Chỉ bằng hơn nửa so với vốn góp (700 tỷ đồng). Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu VASS đạt 871,5 tỷ đồng, giảm 10,1%. Lãi sau thuế gần 35,8 tỷ đồng, giảm 14,5%. So với các chỉ tiêu đề ra tại Đại hội Đại cổ đông thường niên năm 2021, doanh thu và lãi sau thuế VASS đã lần lượt hoàn thành 89,8% và 85,2% kế hoạch.

Tổng tài sản cuối quý II của VASS giảm nhẹ 3% so với đầu năm. Trong đó đáng chú ý là tiền và các khoản tương đương tiền giảm hơn 183 tỷ đồng. Tương đương tỷ lệ giảm 89%. Còn các khoản phải thu ngắn hạn và đầu tư tài chính ngắn hạn lần lượt tăng 55% và 74%. Nợ phải trả lúc này ở mức hơn 934 tỷ đồng. Phần lớn là khoản dự phòng nghiệp vụ.

Doanh thu của Bảo hiểm Viễn Đông liên tục giảm mạnh

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản công ty tại ngày 30/6/2021 đạt 1.313 tỷ đồng. Giảm nhẹ gần 3,1% so với số đầu kỳ. Trong đó, chiếm chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn 273 tỷ đồng (tăng 74%), tài sản cố định 392 tỷ đồng (giảm 0,7%), đầu tư tài chính dài hạn 228,7 tỷ đồng (tăng 27,4%).

Doanh thu của Bảo hiểm Viễn Đông liên tục giảm mạnh trước đó

Năm 2020, doanh thu của VASS đạt 1.764 tỷ đồng, giảm tới 40% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế theo đó giảm mạnh hơn 60% về còn 35,4 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 182 tỷ đồng, so với mức dương 533 tỷ đồng năm 2019.

Quý I/2021, doanh thu của VASS tiếp tục giảm mạnh. Doanh thu chỉ đạt 348 tỷ đồng, tương đương 2/3 cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên việc tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp giúp lãi sau thuế tăng gấp đôi lên 20,3 tỷ đồng. Dù vậy, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh vẫn ở mức âm 80 tỷ đồng.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 106 tỷ dẫn tới tiền và tương đương giảm mạnh từ 205 tỷ đồng đầu năm về còn 13,8 tỷ đồng kết thúc quý I. Sau 3 tháng đầu năm, công ty bảo hiểm này đã hoàn thành 29% kế hoạch doanh thu và 55% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *