Hình thức hoạt động và vận hành của thị trường chứng khoán phái sinh gắng liền với tài sản cơ sở

Hình thức hoạt động và vận hành của thị trường chứng khoán phái sinh gắng liền với tài sản cơ sở

Các công cụ phái sinh có thể được sử dụng để mua rủi ro. Nhưng không phải là hàng rào chống lại rủi ro. Do đó, một số cá nhân và tổ chức sẽ tham gia vào một hợp đồng phái sinh để đầu cơ giá trị của tài sản cơ sở. Đặt cược rằng các bên tìm kiếm bảo hiểm sẽ sai về giá trị tương lai của tài sản cơ sở. Các nhà đầu cơ tìm cách mua một tài sản trong tương lai với giá thấp theo hợp đồng phái sinh.

Khi giá thị trường kỳ hạn cao, hoặc bán một tài sản trong tương lai với giá cao. Theo hợp đồng phái sinh xảy ra khi giá thị trường kỳ hạn thấp. Các cá nhân và tổ chức cũng có thể tìm kiếm các cơ hội chênh lệch giá. Chẳng hạn như khi giá mua hiện tại của một tài sản giảm xuống dưới mức giá được chỉ định trong hợp đồng kỳ hạn để bán tài sản đó. Giao dịch đầu cơ chứng khoán phái sinh gặp nhiều tai tiếng vào năm 1995 khi Nick Leeson. Một nhà giao dịch tại Ngân hàng Barings. Thực hiện một khoản đầu tư tồi và không được phép tham gia vào các hợp đồng tương lai.

Bằng sự kết hợp giữa phán đoán tồi, sự thiếu quản lý của các nhà quản lý và điều hành ngân hàng. Những sự kiện đáng tiếc như trận động đất ở Kobe. Leeson đã gây ra khoản lỗ 1,3 tỷ USD. Phá sản tổ chức hàng trăm năm tuổi này. Trong bài viết này chúng tôi sẽ viết về hướng dẫn hoạt động về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

Thông báo hướng dẫn hoạt động của thị trường chứng khoán phái sinh

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 58/2021-TT-BTC. Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 158/2020/NĐ-CP của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh. Theo đó, Thông tư hướng dẫn hoạt động giao dịch, bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh. Bao gồm: hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán, hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ. Hoạt động của thành viên của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam. Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Thông báo hướng dẫn hoạt động của thị trường chứng khoán phái sinh

Những điều kiện để giao dịch chứng khoán phái sinh

Thông tư quy định, để giao dịch chứng khoán phái sinh. Nhà đầu tư phải mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh tại thành viên giao dịch và tài khoản ký quỹ bù trừ (sau đây gọi là tài khoản ký quỹ) tại thành viên bù trừ do thành viên giao dịch chỉ định. Trường hợp nhà đầu tư đã có tài khoản giao dịch chứng khoán cơ sở mở tại thành viên giao dịch. Nhà đầu tư được phép sử dụng tài khoản giao dịch chứng khoán này. Để thực hiện giao dịch chứng khoán phái sinh. Sau khi đã mở tài khoản ký quỹ tại thành viên bù trừ do thành viên giao dịch chỉ định.

Quy định đặt lệnh

Trước khi đặt lệnh giao dịch, trong thời gian nắm giữ vị thế và khi thực hiện hợp đồng. Nhà đầu tư phải ký quỹ theo yêu cầu của thành viên bù trừ. Nhà đầu tư phải đảm bảo giới hạn vị thế trên tài khoản giao dịch theo quy chế của Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. Nhà đầu tư là thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên, giám đốc (tổng giám đốc), phó giám đốc (phó tổng giám đốc), các trưởng bộ phận, nhân viên của thành viên giao dịch chỉ được mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh cho mình tại chính thành viên giao dịch đó.

Quy định mở tài khoản

Nhà đầu tư được mở nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh theo nguyên tắc. Tại mỗi thành viên giao dịch chỉ được mở 1 tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh. Ứng với mỗi tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh. Nhà đầu tư được mở 1 tài khoản ký quỹ tại thành viên bù trừ. Do thành viên giao dịch chỉ định.

Đối với công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, được mở nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh tại mỗi thành viên giao dịch. Theo đó, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được mở 2 tài khoản giao dịch tổng đứng tên công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. Để quản lý danh mục đầu tư cho nhà đầu tư ủy thác. Trong đó 1 tài khoản để giao dịch chứng khoán phái sinh cho nhà đầu tư ủy thác trong nước. 1 tài khoản để giao dịch chứng khoán phái sinh cho nhà đầu tư ủy thác nước ngoài.

Quy định mở tài khoản

Một số trường hợp định chỉ hoạt động giao dịch tài sản

Thông tư cũng quy định, Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện sửa lỗi sau giao dịch. Đối với các trường hợp các giao dịch thiếu thông tin tài khoản của khách hàng do chưa cập nhật trên hệ thống thanh toán. Giao dịch đóng vị thế có số lượng vị thế khớp lệnh lớn hơn số lượng vị thế đối ứng trên tài khoản bị đình chỉ giao dịch. Do vi phạm quy định về ký quỹ, giới hạn vị thế, giới hạn khối lượng mở của Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Các bên tham gia giao dịch phải chịu trách nhiệm đối với lỗi do mình gây ra. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình. Thành viên bù trừ chịu trách nhiệm đối với lỗi giao dịch của khách hàng. Bao gồm cả giao dịch của thành viên không bù trừ và khách hàng của thành viên không bù trừ (đối với thành viên bù trừ chung). Hồ sơ, trình tự, thủ tục sửa lỗi sau giao dịch thực hiện theo quy chế của Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Về hoạt động của thành viên giao dịch

Về hoạt động của thành viên giao dịch, thành viên giao dịch đặc biệt. Thông tư quy định, thành viên không bù trừ phải ký hợp đồng ủy thác bù trừ, thanh toán với thành viên bù trừ chung. Hợp đồng phải đáp ứng các quy định hiện hành. Và có các nội dung tối thiểu theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. Việc tất toán, chuyển khoản ký quỹ, chuyển vị thế. Trong trường hợp thay đổi thành viên bù trừ chung thực hiện theo quy chế của Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Thành viên giao dịch phải ký hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh với khách hàng. Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh phải đáp ứng các quy định hiện hành. Và có các nội dung tối thiểu theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Thành viên không bù trừ có trách nhiệm thường xuyên đối chiếu, soát xét, cập nhật, cung cấp đầy đủ. Kịp thời thông tin về giao dịch và các thông tin liên quan khác cho thành viên bù trừ chung. Mọi thông tin về nhà đầu tư và tài khoản giao dịch của nhà đầu tư (nếu có) phải được cung cấp đầy đủ, kịp thời cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam khi có yêu cầu bằng văn bản.

Về hoạt động của thành viên giao dịch

Đối với hoạt động của thành viên tạo lập thị trường

Đối với hoạt động của thành viên tạo lập thị trường, thông tư quy định, thành viên tạo lập thị trường thực hiện nghĩa vụ tạo lập thị trường theo hợp đồng tạo lập thị trường và quy chế của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam. Thành viên tạo lập thị trường được đồng thời thực hiện giao dịch tạo lập thị trường và tự doanh. Nhưng phải bảo đảm các nguyên tắc theo quy chế của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Đối với việc đình chỉ hoạt động giao dịch của thành viên giao dịch

Đối với việc đình chỉ hoạt động giao dịch của thành viên giao dịch. Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động giao dịch chứng khoán phái sinh của thành viên giao dịch.

Thông tư cũng nêu rõ. Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam đình chỉ hoạt động tạo lập thị trường của thành viên tạo lập thị trường. Trong các trường hợp sau:

  • Thành viên tạo lập thị trường không tuân thủ một trong các nghĩa vụ. Theo quy chế của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
  • Thành viên tạo lập thị trường bị Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam đình chỉ hoạt động giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh. Hoặc bị Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam đình chỉ hoạt động bù trừ. Thanh toán trên thị trường chứng khoán phái sinh…

Về chế độ báo cáo

Về chế độ báo cáo, định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Tổ chức kinh doanh chứng khoán phái sinh phải báo cáo bằng văn bản. Hoặc dữ liệu điện tử cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh. Định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là thành viên giao dịch. Đặc biệt phải báo cáo bằng văn bản. Hoặc dữ liệu điện tử cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoạt động giao dịch chứng khoán phái sinh.

Định kỳ bán niên, thành viên bù trừ là ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Phải báo cáo bằng văn bản hoặc dữ liệu điện tử cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Về việc đáp ứng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 27/8/2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *